Hofmann International Business Solutions b.v.

Advisering zonder grensen
Consulting without borders
Beratung ohne Grenzen

This page is under construction.

Contact us

Telefoon: +31 (0) 223 / 222148
E-Mail: info@hofmann-ibs.com

Impressum

Hofmann International Business Solutions B.V.

Marsdiepstraat 621 A
1784 AM Den Helder

Bestuurder: Marcel Limmen

Tel.: +31(0) 223 222148

Kamer van koophandel: 77515242
RSIN: 861031635

Klachtenregeling:
Wij hebben groot belang voor tevreden klanten. Daarom werken wij voortlopend aan de kwaliteit van onze diensten. Met klachten kunt u zich wenden tot mevrouw Johanna Hofmann via de email JHofmann@hofmann-law.com

Disclaimer:
De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuist. Wij sluiten alle aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, uit voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Webdesign:
MAK-E.design

Privacyverklaring van Hofmann International Business Solutions B.V.( HIBS b.v)

HIBS b.v. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
De gegevensmanager is binnen ons vennotschap het eerste aanspreekpunt voor wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens.
Jhofmann@hofmann-law.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Wij verwerken persoonsgegevens van klanten die gebruik maken van onze diensten en/of deze gegevens zelf aan ons verstrekken.

1) De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:
a. de identificatie;
b. het onderhouden van contacten met klanten
c. het uitvoeren van werkzaamheden zoals overeengekomen met klanten
d. de uitvoering of toepassing van wettelijke verplichtingen.

2) De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede burgerservicenummer en bankrekeningnummer
b. kopie identificatiebewijs;
c. andere dan de onder a en b bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wettelijke verplichtingen.

3) De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
a. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het tweede lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
b. anderen, in de gevallen dat er sprake is van een rechtmatige grondslag.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Betrokkenen (de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken) hebben het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben betrokkenen het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en betrokkenen hebben recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat betrokkenen bij ons een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens die wij verwerken naar de betrokkene of een ander, door de betrokkene genoemde organisatie, te sturen.

Betrokkenen kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van de eigen persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar bovengenoemde persoonsgegevensverwerker.